Vedtægter for Dansk Bjerg- og Klatreklub

§ 1 Navn
Klubbens navn er Dansk Bjerg- og Klatreklub. 

§ 2 Hjemsted
Klubbens hjemsted er Københavns kommune


§ 3 Formål
Klubbens formål er:
• At varetage medlemmernes interesser for al form for klatring og bjergsport både indendørs og udendørs. 
• At drive klatrehal med dertil knyttede aktiviteter efter bestyrelsens skøn i København

§ 4 Halforening
Formanden for Dansk Bjerg- og Klatreklub, eller en af bestyrelsen i Dansk Bjerg- og Klatreklub udpeget person skal sidde i bestyrelsen for en eventuel halforening

§5 Medlemmer
stk. 1 Enhver der støtter klubbens formål kan være medlem af klubben medmindre særlige grunde måtte tale imod optagelse.

stk. 2. Personer under 18 år kan kun opnå medlemskab efter forevisning af skriftlig tilladelse fra forældre eller værge, herunder også til deltagelse i klubbens arrangementer

stk. 3. Medlemskab af Dansk Bjerg- og Klatreklub er gældende for et kalenderår ad gangen. Medlemskab kan opnås gennem

      Indmeldelse og betaling af kontingent med adgang til samtlige af klubbens faciliteter

      Indmeldelse og betaling af kontingent uden adgang til klubbens klatrefaciliteter

Stemmeret og valgbarhed på Generalforsamlingen opnås efter 3 måneders medlemskab
 

stk. 4. Æresmedlemmer vælges af generalforsamlingen og har samme rettigheder som ordinære medlemmer, men er fritaget for at betale kontingent.

Stk. 5. Alle medlemmer af Dansk Bjerg- og Klatreklub er automatisk medlem af en evt. halforening.


§ 6. Generalforsamling

stk. 1. Generalforsamlingen er klubbens øverste myndighed.
stk. 2. Ordinær generalforsamling afholdes hvert år i marts, april eller maj måned. Indkaldelse til ordinær generalforsamling sker gennem meddelelse på klubbens hjemmeside med mindst 4 ugers varsel og med angivelse at dagsorden.  


Dagsorden skal som minimum indeholde:
1. Valg af dirigent

2. Valg af referent
3. Valg af stemmetællere (5 stk)
4. Bestyrelsens beretning samt beretning fra udvalg nedsat af bestyrelsen eller generalforsamlingen 
5. Kassereren forelægger det reviderede regnskab for det forløbne år til godkendelse 
6. Bestyrelsen forslag til budget samt forslag til kontingent for medlemmer til godkendelse 
7. Forslag fra bestyrelse eller medlemmer 
8. Valg til bestyrelsen 
9. Valg af revisor 
10. Eventuelt


stk 3. Dirigenten leder generalforsamlingen og afgør afstemningsmåden, stemme-afgivningen samt afstemningens resultater. Beslutninger kan, uanset de fremmødte medlemmers antal, gyldigt vedtages med simpelt stemmeflertal. Dog kan beslutninger om vedtægtsændringer kun gyldigt vedtages, hvis mindst to tredjedele af medlemmerne er mødt og mindst to tredjedele af de fremmødte stemmer for ændringsforslaget. Stemmer to tredjedele at de fremmødte for forslaget, men uden det nødvendige antal medlemmer er mødt, indkalder bestyrelsen inden en måned en ny ekstraordinær generalforsamling, hvor da to tredjedele af de fremmødte medlemmer gyldigt kan vedtage vedtægtsændringen. 

stk. 4. Medlemmers forslag, der ønskes behandlet på den ordinære generalforsamling, skal skriftligt være tilstillet bestyrelsen senest 2 uger før generalforsamlingen. Forslag fra medlemmer eller bestyrelse samt bestyrelsens forslag til budget skal offentliggøres mindst en uge før generalforsamlingen.

stk. 5. Den valgte referent fører referat fra generalforsamlingen.

stk. 6. Referatet bringes på klubbens hjemmeside indenfor 14 dage efter afholdelse af generalforsamlingen. Indsigelser til referatet skal være formanden i hænde senest 14 dage herefter, hvorefter referatet godkendes på det efterfølgende bestyrelsesmøde og underskrives af dirigenten.

stk. 7. Stemmeret på generalforsamlingen har de fremmødte medlemmer. Stemmeafgivning ved fuldmagt kan finde sted. Et medlem kan maksimalt råde over 3 fuldmagter på generalforsamlingen.

stk. 8. Ekstraordinær generalforsamling afholdes, når bestyrelsen finder dette påkrævet eller når mindst 10% af medlemmerne fremsætter begæring herom til bestyrelsen med angivelse af, hvad der ønskes behandlet på generalforsamlingen. Bestyrelsen er da pligtig at foranstalte den begærede ekstraordinære generalforsamling indkaldt inden 14 dage efter begæringens modtagelse. Indkaldelse sker som til den ordinære generalforsamling. 

§ 7. Bestyrelse
Stk. 1. Klubben ledes af en bestyrelse på 5 - 7 medlemmer, der vælges af generalforsamlingen. Hvert år afgår 3 medlemmer efter anciennitetsprincippet. Har mere end 3 medlemmer fungeret lige længe, sker afgangen ved lodtrækning. Genvalg kan finde sted.

Stk. 2. Generalforsamlingen vælger 2 suppleanter, som indtræder i bestyrelsen i tilfælde af et eller flere bestyrelsesmedlemmers afgang mellem to generalforsamlinger.

Stk. 3. Skulle der inden for en valgperiode opstå vakance inden for bestyrelsen, kan denne derudover supplere sig selv til næste generalforsamling og suppleanten er på valg ved næste generalforsamling.
Stk. 4. Bestyrelsen vælger selv sin formand og fordeler de forskellige hverv blandt dens medlemmer samt bestemmer sin egen forretningsorden. Bestyrelsens beslutninger træffes ved simpelt flertal.

Stk. 5. Der skrives referat overbestyrelsesmøder, referatet underskrives elektronisk af bestyrelsen senest en uge efter mødets afholdelse, og bringes på klubbens hjemmeside herefter.Bestyrelsen holder møder mindst 3 gange årligt, samt i øvrigt når 2 bestyrelsesmedlemmer ønsker dette.

Stk. 6. Bestyrelsen er beslutningsdygtig, når flertallet af medlemmerne er til stede. 

§ 8. Udvalg

Stk. 1. Bestyrelsen kan oprette og nedlægge udvalg til at varetage klubopgaver og fremme særlige interesser inden for klubbens formål. Alle udvalg er underlagt bestyrelsen og referer hertil.

§ 9. Kontingent
Stk. 1. Størrelsen af kontingent for års-medlemskab (med og uden adgang til brug af klatrehal) vedtages på generalforsamlingen. Evt. nye kontingenter træder i kraft umiddelbart efter den besluttende generalforsamling. 

Stk. 2. Kontingent til en halforening er inkluderet i de kontingenter, klubben opkræver.

Stk. 3. Medlemmer under 18 år kan optages som juniormedlemmer med adgang til brug af klatrehal til særligt reduceret kontingent.

Stk. 4. Derudover kan bestyrelsen fastlægge kontingenter for kortere varighed, ratebetaling, gæstekort, klippekort og månedskort o. lign.
Stk. 5. Ved indmeldelse betales et indmeldelsesgebyr, hvis størrelse fastsættes af bestyrelsen.
Udmeldelse sker skriftligt til klubbens adresse inden kontingentets forfaldsdato. Andre udmeldelses-og udløbsprocedurer kan fastsættes af bestyrelsen for de i stk. 4 nævnte kontingenter.   

Stk. 6. Bestyrelsen kan give medlemmer hel eller delvis kontingent fritagelse ved frivilligt arbejde for klubben.

Stk. 7. Kontingent reduceres ikke i størrelsen over året ved nyindmeldelse, dog kan adgang til klatrehal være løbende fra indmeldelsesdato.


§ 10 Regnskab
Stk. 1. Klubbens regnskabsår er kalenderåret. Snarest efter regnskabsårets udløb afgives regnskabet til den for klubben valgte revisor. Det reviderede regnskab offentliggøres for medlemmer på hjemmesiden senest en uge før generalforsamlingen.

Stk. 2. Klubbens revisor afgiver det reviderede regnskab med påtegning om revisionens foretagelse og eventuelle revisionsbemærkninger til klubbens bestyrelse. 

Stk. 3. Revisor må ikke være medlem af bestyrelsen og er eksternt registreret eller statsautoriseret revisor.

Stk. 4. Den samlede bestyrelse underskriver årsregnskab.


§ 11 Tegningsret
Klubben tegnes ved underskrift af to medlemmer af bestyrelsen i forening. Bestyrelsen kan meddele prokura. 

§ 12 Restance
Stk. 1. Kontingentrestance udover 1 måned medfører automatisk udmeldelse af klubben.

Stk. 2. Herudover kan bestyrelsen beslutte at ekskludere medlemmer. En sådan eksklusion skal dog på førstkommende ordinære generalforsamling forelægges til godkendelse under punktet "Forslag fra bestyrelse eller medlemmer". 

§ 13. Klubbens opløsning
Stk. 1. Klubben kan kun opløses ved beslutning af to umiddelbart på hinanden følgende generalforsamlinger. Såfremt opløsningen på en til dette formål indkaldt generalforsamling vedtages af mindst to tredjedele at de afgivne stemmer og tillige at mindst to tredjedele af medlemmerne er tilstede, indkaldes snarest til en ny generalforsamling, hvor forslaget gyldigt kan vedtages endeligt med to tredjedeles majoritet.

Stk. 2. I tilfælde af opløsning af Dansk Bjerg- og Klatreklub tilfalder klubbens formue en dansk klub eller forening, som beskæftiger sig med klatring eller bjergbestigning efter beslutning på den opløsende generalforsamling. Såfremt, der ikke efter generalforsamlingens opfattelse, findes en sådan forening, tilfalder klubbens formue Dansk Klatreforbund.

DBKK 2020

 
 

blivmedlem

deltag

Medlemmernes billeder

klart.se

Väder Göteborg

klart.se

Dagens ordsprog

"Without gravity you wouldn't have a sport." — Matthew Ketterling.